GDPR

INTERNÍ PŘEDPIS

PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES

ve společnosti

JP Global Services s.r.o.

Tyto zásady ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady“) jsou zásady společnosti JP Global Services s.r.o. se sídlem Kaprova 42/14, Praha 1 – Staré Město, IČO: 040 33 485, zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 241199. Společnost JP Global Services s.r.o. dbá na ochranu osobních údajů v souladu s platnou a účinnou legislativou, kterou od 25. 5. 2018 představuje zejména Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „Nařízení”).

Zásady se vztahují na všechny osobní údaje zpracovávané společnosti JP Global Services s.r.o. na základě plnění smluvního vztahu, právní povinnosti, oprávněného zájmu nebo uděleného souhlasu. Zásady popisují způsoby využívání a ochrany osobních údajů ze strany společnosti JP Global Services s.r.o..

Správce a jeho kontaktní údaje

Správcem osobních údajů ve smyslu čl. 4 odst. 7 Nařízení je společnost JP Global Services s.r.o..

Společnost JP Global Services s.r.o. nejmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů ve smyslu čl. 37 Nařízení.

Osobní údaje, které společnost JP Global Services s.r.o. zpracovává

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či
nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Zpracovávání osobních údajů pro plnění smlouvy

V případě potřeby jsou osobní údaje zpracovávány v souladu s ustanovením čl. 6, odst. 1., písm. b) Nařízení – poskytnutí osobních údajů nezbytným požadavkem pro splnění
smlouvy nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů. Bez poskytnutí osobních údajů není možné uskutečnit předsmluvní jednání, smlouvu uzavřít či jí ze strany společnosti JP Global Services s.r.o. plnit.

Udělení souhlasu

Jedním ze zákonných důvodů zpracování osobních údajů je udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů ve smyslu ustanovení čl. 6, odst. 1., písm. a) Nařízení.

Souhlas udělený společnosti JP Global Services s.r.o. se zpracováním Vašich osobních údajů lze kdykoliv odvolat, a to prostřednictvím emailu zaslaného na emailovou adresu společnosti JP Global Services s.r.o.  —-  j.nemas@jpglobalservices.com, p.novotny@jpglobalservices.com s uvedením jména, příjmení a adresy z důvodu Vaší identifikace. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházející ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje budou společností JP Global Services s.r.o. zpracovávány v případě zpracovávání osobních údajů na základě souhlasu – po dobu od poskytnutí souhlasu do jeho odvolání.

Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů společnost JP Global Services s.r.o. osobní údaje vymaže.

Poskytování osobních údajů třetím osobám

Příjemci osobních údajů jsou zaměstnanci a osoby, které spolupracují se společností JP Global Services s.r.o. pokud tyto třetí osoby potřebují přístup k údajům, aby mohli vykonávat svou činnost.

Společnost JP Global Services s.r.o. bez souhlasu neposkytuje osobní údaje jiným třetím osobám než výše uvedeným, ani je nesdílí s jinými osobami nebo nespřízněnými společnostmi, s výjimkou těchto případů:

 • dodržování právních předpisů nebo v reakci na požadavky právních předpisů;
 • ochrana práv a majetku společnosti JP Global Services s.r.o., jejích zástupců, uživatelů a jiných osob, zejména za účelem vymáhání jejích smluv, zásad a uživatelských podmínek a
  v naléhavých případech na ochranu vlastní bezpečnosti společnosti JP Global Services s.r.o., uživatelů jejích služeb nebo jakékoli jiné osoby;
 • v souvislosti s jakoukoli fúzí, prodejem majetku společnosti, financováním nebo nabytím všech nebo části podniku společnosti JP Global Services s.r.o. ze strany jiné organizaci, společnosti, nebo v průběhu takového procesu.

Společnost JP Global Services s.r.o. nepředá osobní údaje bez souhlasu do třetí země nebo mezinárodní organizaci, pokud to není nezbytné pro plnění smlouvy mezi danou
osobou a společnosti JP Global Services s.r.o. nebo taková povinnost nevyplývá pro společnost JP Global Services s.r.o. ze zákona.

Práva subjektu údajů

Jako subjekt údajů dle GDPR, jehož osobní údaje jsou zpracovávány, má každá osoba uvedená práva, které může kdykoliv uplatnit. Jedná se o:

 • právo na přístup ke svým osobním údajům (tj.právo získat informace, zda jsou údaje zpracovávány, a pokud ano, tak máte právo k nim získat přístup);
 • právo na opravu osobních údajů (tj. žádat opravu pokud se zjistí, že společnost JP Global Services s.r.o. zpracovává nepřesné nebo nepravdivé údaje);
 • právo požadovat vysvětlení (tj. pokud je podezření, že zpracování osobních údajů narušuje ochranu osobního a soukromého života nebo dochází ke zpracování v rozporu s právními předpisy);
 • právo na omezení zpracování osobních údajů (tj.právo požadovat dočasné omezení zpracovávání osobních údajů);
 • právo na výmaz osobních údajů (tj. v případě pokud Vaše údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly zpracovávány);
 • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů (společnost JP Global Services s.r.o. je povinna prokázat, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování osobních údajů, který převažuje nad zájmy nebo právy a svobodami);
 • právo na přenositelnost údajů (tj. právo požadovat, aby údaje dostala třetí osoba);
 • právo kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů;
 • právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (tj. v případě, že se domníváte, že bylo porušeno právo na ochranu osobních údajů).

Bezpečnostní opatření a sdělení osobních údajů

Společnost JP Global Services s.r.o. neodpovídá za zneužití poskytovaných údajů, ke kterému došlo v důsledku neoprávněného přístupu třetí osoby, či v průběhu přenosu dat v rámci komunikačních sítí.

Společnost JP Global Services s.r.o. uchovává osobní údaje v souladu s nejvyššími bezpečnostními standardy. Osobní údaje jsou chráněny firewally a jsou přístupné pouze omezenému počtu osob, které jsou povinny uchovávat tyto údaje v tajnosti.

realizace MIDEO realizace MIDEO
Switch The Language